Privacyverklaring

Venendaal Verzekeringen en Hypotheken, 12003067, verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. *Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die uiteraard in overeenstemming is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt.

In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
De privacyverklaring omvat informatie over:

 1. het doel van de gegevensverwerking
 2. de marketingactiviteiten
 3. het beveiligingsniveau
 4. de rechten van betrokkenen
 5. bewaartermijn
 6. onze contactgegevens
 1. Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Venendaal Verzekeringen en Hypotheken verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Venendaal Verzekeringen en Hypotheken. Deze overeenkomsten hebben met name betrekking op het adviseren over verzekeringen en financiële producten en het afsluiten van verzekeringen en financiële producten. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken.

    2. Marketingactiviteiten

Venendaal Verzekeringen en Hypotheken houdt in het kader van marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij van het websitebezoek aan www.venendaal.nl hiervoor kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die de browser van de websitebezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie met u te onderhouden en versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de communicatie met u over bestaande en nieuwe producten en diensten van Venendaal Verzekeringen en Hypotheken.

    3. Beveiligingsniveau

Venendaal Verzekeringen en Hypotheken beschermt de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls, encryptie van gegevens en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u onder punt 6.

    4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer – tenzij op uw nadrukkelijke verzoek – benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

    5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Venendaal Verzekeringen en Hypotheken bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

    6. Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:

 • Venendaal Verzekeringen en Hypotheken
 • M.H. Venendaal
 • Utrechtseweg 78, 6862 AN OOSTERBEEK
 • Telefoonnummer: 026 – 333 26 00
 • E-mailadres: info@venendaal.nl
 • Website: www.venendaal.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website – www.venendaal.nl – steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

 

 

 

 

 

Garanties

Stichting erkend hypotheekadviseur

Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij de Stichting erkend hypotheekadviseur

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij het AFM register onder het nummer: 12003067

Kamer van Koophandel
Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 09032160

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Verzekeringskantoor Venendaal staat ingeschreven bij het Kifid onder het volgende aansluitnummer: 20005022

Adresgegevens

Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
Telefoon: 070-3338999
www.kifid.nl